Vedtægter

§1
Grundejerforeningens navn er Guldkysten og ligger i Yderby, Odsherred kommune.
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, at sikre og vedligeholde veje og fællesfaciliteter samt at vedligeholde foreningens fælles drænsystem.
Grundejerforeningen består af 91 sommerhusparceller, der ved tinglyst deklaration skal være medlem. Til foreningens vejfond bidrager yderligere syv sommerhusparceller (Stenkløvervej 1 til 13), der ved tinglyst deklaration har færdselsret på foreningens adgangsveje.
For hvert medlem (parcel) registrerer foreningen en privat adresse og en e-mail. Hvis en parcel har flere ejere, må de indbyrdes bestemme hvis adresser, der skal registreres.
Information fra foreningen sendes fortrinsvis som e-mail.
Det er medlemmernes pligt at informere foreningen, hvis der sker ændringer i adresserne.
§3
I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og pligter. Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af såvel køber som sælger. Et medlem kan ikke gøre krav gældende på nogen del af grundejerforeningens eller vejfondens formue, ligesom disse midler ikke kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for retsforfølgelse.
§4
For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne pro rata overfor grundejerforeningen, således at grundejerforeningens kreditorer – dog bortset fra bestemmelserne i §21 – ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer.
§5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen skal finde sted på Sjællands Odde og fortrinsvis en søndag formiddag.
Valg og vedtagelser på generalforsamlingen afgøres med simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Til vedtagelse af forslag af væsentlig økonomisk betydning, som overstiger mere end 10 % af medlemmernes samlede kontingent og bidrag, eller vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne (46) er til stede på generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Er det nødvendige antal medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, foretages en afstemning om forslaget, og hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden for fire uger. Denne generalforsamling afgør da spørgsmålet med 2/3 stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Forslag, der indebærer udgifter for foreningen, kan kun behandles, hvis de indeholder et fyldestgørende budget for udgifterne.
§6
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i juni måned. Forslag, der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest tre uger før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:
a. Valg af dirigent.
b. Formanden aflægger beretning.
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, til godkendelse.
d. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for det igangværende regnskabsår til godkendelse.
e. Fastsættelse af kontingent og vejbidrag for næste regnskabsår
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant jvf. §10.
g. Valg af revisor og en revisorsuppleant jvf. §19.
h. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse.
i. Eventuelt.
§7
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 20 % (19) af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig beder om det til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen har da pligt til, inden fire uger efter modtagelse herom, at afholde generalforsamlingen, dog ikke i tiden 1. december – 1. april.
§8
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved e-mail til hvert enkelt medlem med fire ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sendes til den e-mail, der er anmeldt til kassereren. Medlemmer uden e-mail indkaldes pr. brev, de må dog acceptere, at varslet bliver kortere pga. forsendelsestiden.
Regnskab, budget, forslag til kontingent og vejbidrag samt andre forslag, der skal behandles sendes til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen. Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde, dog kun med to ugers varsel.
§9
Adgang til generalforsamlingen har alene ejere/medejere af parceller under grundejerforeningen samt eventuelle personer, der er specielt inviteret af bestyrelsen. Alle fremmødte ejere/medejere har taleret, men kun en repræsentant for hver parcel har stemmeret. Samme repræsentant kan med skriftlig fuldmagt repræsentere og stemme på vegne af en eller to andre parceller. Repræsentation ved fulmagt tælles med som fremmøde.
Et medlem kan således kun give fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem.
Et medlem, der er i restance 14 dage før en generalforsamling, mister stemmeretten på denne generalforsamling.
§10
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. To medlemmer afgår på lige år og tre afgår på ulige år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling. Hvis der herefter er en resterende valgperiode, vælges der ekstraordinært et bestyrelsesmedlem for denne periode. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen.
Alle myndige ejere/medejere er valgbare, men en parcel må kun have et medlem i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden. Kan enighed om konstituering ikke opnås, afgøres spørgsmålet ved lodtrækning indenfor bestyrelsen.
Bestyrelsen skal disponere foreningens midler hensigtsmæssigt i overensstemmelse med det godkendte budget.
§11
Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan foretages af formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer med mindst 10 dages varsel. Møder skal, medmindre der er enighed om andet, finde sted på en ejendom i grundejerforeningen.
§12
Bestyrelsen skal før den foretager dispositioner, der væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet for en generalforsamling og erhverve dennes godkendelse i henhold til §5.
§13
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Bestyrelsesmedlemmer holdes mod fornøden dokumentation skadesløs for eventuelle udgifter i forbindelse med arbejde eller forhandling i foreningens interesse. Disse udgifter kan dog ikke overstige 500 kr. for noget bestyrelsesmedlem pr. år.
§14
Optagelse af lån kan kun ske i henhold til beslutning på generalforsamling og under forudsætning af, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at 2/3 af de fremmødte stemmer for. I indkaldelsen til generalforsamlingen skal gives en kort motivering for lånoptagelsen.
§15
Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, hvor mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§16
Referat af hvert bestyrelsesmøde indføres i grundejerforeningens forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af deltagerne fra mødet. Referater af generalforsamlinger indføres ligeledes i denne og underskrives af sekretær og dirigenten for den pågældende generalforsamling.
§17
Bestyrelsen – og dermed grundejerforeningen – tegnes af formanden i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem. Med hensyn til grundejerforeningens kontante midler skal disse indsættes på en bank- eller sparekassekonto oprettet i foreningens navn og med foreningens CVR-nummer. Alle ind- og udbetalinger skal ske via bankoverførsler, foreningen må ikke have en kontant kassebeholdning.
Kassereren disponerer over foreningens konti i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Kassereren skal føre to selvstændige regnskaber, for henholdsvis kontingenter og vejbidrag.

§18
Grundejerforeningens regnskabsår er 1. april til 31. marts. Senest den 1. maj afgiver kassereren regnskabet til revisor, der foretager revisionen og afgiver det reviderede regnskab med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til grundejerforeningens formand senest den 10. maj. Formanden er pligtig at forelægge den øvrige bestyrelse regnskabet senest 14 dage før ordinær generalforsamling.
§19
Revision af grundejerforeningens regnskab – herunder eftersyn af bankkonti og eventuelle tilgodehavender – foretages af foreningens revisor. Både revisoren og bestyrelsen har ret til at foretage uanmeldt revision. Revisor og revisorsuppleant vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
§20
For hver ejendom, som er tilsluttet grundejerforeningen, betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der også fastsætter et årligt bidrag til vejfonden til vedligeholdelse af foreningens veje. Til vejfonden svares et tilsvarende bidrag fra de syv parceller, der har færdselsret på foreningens adgangsveje.
Kontingent og vejbidrag skal indbetales forud for et år ad gangen, senest 1. maj. Betalingen skal foregå direkte til foreningens pengeinstitut. Ved for sen indbetaling pålægges et gebyr på 10 % af det samlede beløb. Går sagen til inkasso, betales samtlige omkostninger af skyldneren.
§21
Ethvert medlem er pligtig til at sørge for, at træer og buske mod vej klippes eller beskæres, så de ikke er til gene for forbipasserende i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra foreningen og Odsherreds Kommune. Hvis et medlem ikke opfylder denne pligt, er grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre efter 14 dages varsel med anbefalet brev for medlemmets regning og risiko. I så tilfælde betaler medlemmet tillige grundejerforeningens ekstra besvær og udgifter med et gebyr på 300 kr.
§22
Generalforsamlingen er berettiget til at fastsætte ordensregler, som medlemmerne er forpligtet til at følge. Den ordinære generalforsamling er berettiget til at fastsætte ordensreglerne uanset de fremmødtes antal, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Det gælder dog ikke for ordensregler, som omfattes af den på arealet lyste deklaration af 1965, samt de i denne vedtægt nævnte.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14.9.1969.
Ændret ved generalforsamling den 1.7.1974.
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 27.7.2008
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 18.8.2019