Dræn

(Se en større dræntegning her).

Opdatering vedr. dræn efter retssag mod foreningen

Som informeret tidligere, stadfæster afgørelsen i retssagen at foreningen kun er ansvarlig for det løbende vedligehold af hoved-dræn. Forbedringer og fornyelser skal udføres og bekostes af de grundejere, der har gavn af arbejdet.

Gennemgangen af foreningens arkiv førte til mindre ændringer af foreningens drænkort. Det reviderede kort ligger ovenfor.

Dommen kan læses her: Link

Bestyrelsens evaluering som tidligere er udsendt kan læses her: Link

Vandløbsloven

Al vandafledning er underlagt vandløbsloven der har tre hovedprincipper:

  • Lavere liggende arealer skal acceptere det vand, der på naturlig vis kommer fra de højere liggende områder.
  • Eksisterende vandløb og dræn skal vedligeholdes så deres funktion bevares.
  • Nye vandløb og dræn eller andre ændringer, der øger vandafledningen skal godkendes af vandmyndigheden og bekostes af de grundejere der har gavn af ændringerne, evt. med en fordeling af omkostningerne i forhold til den gavn den enkelte grundejer har af ændringen.

Dræn på grundejerforeningens område

De tre hoveddræn på foreningens område er anlagt som markdræn før udstykningen til sommerhuse. Efterfølgende har enkelte grundejere anlagt og tilsluttet drænledninger på deres egen grund. Hoveddræn er vist med rødt på kortet ”Dræn”, de senere anlagte private dræn er vist med blåt.

Normalt skal de enkelte grundejere vedligeholde eksisterende vandløb og dræn på deres egen grund, men ved udstykningen af foreningens område, blev grundejerne pålagt at udføre dette vedligehold i fællesskab. Grundejerforeningen har derfor stået for vedligehold af de tre hoveddræn, og har gennem mange år udført en årlig drænspuling samt foretaget rodskæring og reparationer når det har været nødvendigt.

Desværre har drænkapaciteten altid været for lille. I våde perioder ses derfor blankt vand på nogle grunde, og ved mere ekstreme nedbørsmængder er der flere gange sket bygningsskader. Det kan kun forbedres med en stor forøgelse af drænkapaciteten og bortledning af overfladevand.  Ifølge vandløbsloven skal ændringer og anlæg af vandløb og dræn godkendes vandløbsmyndigheden, og alle udgifter hertil skal bæres af de grundejere, der har gavn af ændringerne. Foreningen kan derfor ikke bidrage økonomisk til forbedringsprojekter. I foreningens historie har der været private projekter til forøgelse af drænkapaciteten omkring Jordbærkløverstien, men de er ikke blevet gennemført på grund af manglende tilslutning fra de berørte grundejere.

Selvom drænene bliver spulet og vedligeholdt kan det ikke helt udelukkes, at der opstår problemer, der skal afhjælpes, men blankt vand på grundene er ikke indikation på problemer. Bestyrelsen skal derfor kun adviseres hvis:

  • Der ikke kommer vand ud af et drænudløb på stranden
  • Vandet på grundene er synligt unormalt længe efter ophøret af den våde periode

20200608 Bestyrelsen

Orientering om mødet den 4.8.2020 mellem beboere på Jordbærkløverstien, Odsherred kommune og bestyrelsen kan læses her.