Vedtægter

  1. Grundejerforeningens navn er Guldkysten og er beliggende i Yderby, Odden sogn, Region Sjælland.
  2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, samt at sikre veje og fællesarealer og vedligeholdelse af disse.
  3. For hver ejendom, som er tilsluttet grundejerforeningen, betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, ligesom denne fastsætter et årligt beløb til et vejfond til vedligeholdelse af foreningens veje. Til vejfonden svares et tilsvarende bidrag fra de 7 parceller fra matr. nr. 2 A, Yderby by, Odden sogn, som i henhold til tinglyst deklaration har færdselsret på foreningens adgangsveje. Ethvert medlem er pligtig til at sørge for, at træer og buske mod vej klippes eller beskæres, så de ikke er til gene for forbipasserende. Såfremt et medlem ikke opfylder denne pligt, er grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre efter 14 dages forudgående varsel med anbefalet brev for det pågældende medlems regning og risiko. I så tilfælde betaler medlemmet tillige grundejerforeningens ekstra besvær og udgifter med et gebyr på kr. 300.
  4. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer i samme rettigheder og pligter, som har påhvilet tidligere ejer. Et medlem kan ikke gøre krav gældende på nogen del af grundejerforeningens eller vejfondens formue, ligesom disse midler ikke kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for retsforfølgning.
  5. For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne indbyrdes pro ratar overfor grundejerforeningen, således at grundejerforeningens kreditorer – dog bortset fra bestemmelserne i § 3 – ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer.
  6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i juni måned. På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:
   * Valg af dirigent.
   * Formanden aflægger beretning.
   * Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, som slutter den 31/3, for godkendelse.
   * Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant jf.§10
   * Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
   * Evt. forslag som skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Love for Grundejerforeningen Guldkysten
  7. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen
   finder det påkrævet, eller mindst 20 % af de stemmeberettigede
   medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen,
   med angivelse af hvad der ønskes behandlet på
   generalforsamlingen. Bestyrelsen har da pligt inden 4 uger efter
   begæringens modtagelse til at foranstalte generalforsamlingen
   afholdt, dog ikke i tiden 1/12 – 1/4.
  8. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig
   meddelelse til hvert enkelt medlem med 4 ugers varsel og med
   angivelse af dagsorden. Meddelelsen sendes til den til kassereren
   anmeldte adresse.
  9. Hvert medlem har een stemme for hver tilsluttet ejendom. Er flere
   ejere af en ejendom, har kun en af dem stemmeret, og det skal en
   gang for alle bestemmes, hvem denne ene skal være. For de
   ejendomme, der måtte tilhøre grundejerforeningen, kan der ikke
   afgives nogen stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan
   ingen på andres og egne vegne afgive mere end 3 stemmer. Hvis
   en enkelt eller flere i fællesskab ejer flere parceller, har de
   ligeledes kun en stemme pr. ejendom, dog højst 3. Stemmeret
   kan kun udøves af stemmeberettigede medlemmer og kun såfremt
   disse ikke 1 måned før generalforsamlingens afholdelse er i
   restance med bidrag jfr. § 3, dog skal gyldig kvittering medbringes
   for at opnå stemmeret, såfremt betaling er sket efter 1/5.
  10. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen,
   dog vælges suppleanten for et år ad gangen. Halvdelen af
   bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Afgangsordenen
   bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning, og
   ellers ved den rækkefølge i hvilken de er valgt. Bestyrelsen
   konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
   sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden. Kan enighed om
   valg ikke opnås, afgøres spørgsmålet ved lodtrækning indenfor
   bestyrelsen.
  11. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan foretages af formanden eller 2
   andre bestyrelsesmedlemmer med mindst 10 dages varsel. Møder
   skal, medmindre der er enighed derom, finde sted på en på
   udstykningen beliggende ejendom, og kun såfremt denne opfylder
   betingelserne for afholdelse af et sådant møde.
  12. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, dog kan lønnet medhjælp
   antages, såfremt et flertal af bestyrelsen går ind for dette.
  13. Bestyrelsen skal forinden den foretager dispositioner, der
   væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge
   spørgsmålet for en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling
   og erhverve dennes godkendelse.
  14. Bestyrelsesmedlemmer holdes mod fornøden dokumentation
   skadesløs for udgifter, såsom tabt arbejdsfortjeneste, transport og
   fortæring i forbindelse med arbejde eller forhandling i foreningens
   interesse. Disse udgifter kan dog ikke overstige kr. 500,- for noget
   bestyrelsesmedlem pr. år.
  15. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til
   generalforsamlingsbeslutning og under forudsætning af, at 50% af
   medlemmerne er mødt. I indkaldelsen til generalforsamlingen skal
   gives en kort motivering for låneoptagelsen
  16. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke
   formand eller næstformand samt mindst 3 andre medlemmer skal
   være til stede. I tilfælde af stemmelighed er den siddende
   formands stemme afgørende.
  17. Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i
   grundejerforeningens, af bestyrelsen autoriserede
   forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det
   refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer. Referater af
   generalforsamlinger indføres ligeledes i denne og underskrives af
   sekretær og dirigenten for den pågældende generalforsamling.
  18. Bestyrelsen – og dermed grundejerforeningen – tegnes af
   formanden i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem. Med
   hensyn til grundejerforeningens kontante midler, skal disse
   indsættes på en bank- eller sparekassekonto, sådan at
   kontingenterne indestår på en checkkonto og vejfondsmidler på en
   konto for sig selv. Over kontingentmidler disponerer kassereren i
   forening med formand eller næstformand. Over vejfondens midler
   disponerer i forening fire af bestyrelsens medlemmer. Kontingent
   og vejbidrag skal indbetales forud for et år ad gangen, senest 1/5.
   Betalingen skal foregå direkte til pengeinstituttet, hvor foreningens
   midler er indestående.
  19. Grundejerforeningens regnskabsår er 1/4—31/3. Første
   regnskabsår regnes fra foreningens stiftelse (14/9–1969) og til
   31/3-1970.
  20. Senest den 5. maj afgiver kassereren regnskabet til revisor, der
   derpå har at foretage revisionen og afgive det reviderede regnskab
   med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle
   revisionsbemærkninger til grundejerforeningens formand senest
   den 15. maj. Formanden er pligtig at forelægge den øvrige
   bestyrelse regnskabet senest 8 dage før ordinær
   generalforsamling.
  21. Revision af grundejerforeningens regnskab – herunder eftersyn af
   evt. kassebeholdning, tilgodehavender samt øvrige formue –
   foretages af den af den ordinære generalforsamling for et år ad
   gangen valgte revisor. Genvalg kan finde sted. Både revisoren og
   bestyrelsen har ret til at foretage uanmeldt revision.
  22. Til vedtagelse af forslag og lovændringer kræves at mindst
   halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og
   at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelse.
   Er det nødvendige antal ikke mødt, indkaldes til ekstraordinær
   generalforsamling og denne generalforsamling afgør da
   spørgsmålet med 2/3 stemmeflertal, uanset de mødendes antal.
  23. Generalforsamlingen skal finde sted på Sjællands Odde og
   fortrinsvis en søndag formiddag.
  24. Generalforsamlingen er berettiget til at fastsætte ordensforskrifter,
   som medlemmerne er forpligtet til at følge.
   Den ordinære generalforsamling er berettiget til at ændre
   ordensforskrifterne uanset de mødendes antal, såfremt 2/3 af de
   fremmødte stemmer derfor.
   Ordensregler, som omfattes af den på arealet lyste deklaration af
   1965, samt de i denne vedtægt nævnte, omfattes ikke af denne
   regel.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14.9.1969.
Ændret ved generalforsamling den 1.7.1974.
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 27.7.2008

Vi er ved at opdatere vores vedtægter og forventer at fremlægge forslag herom på generalforsamlingen i 2019.